Taxivergunning

Omschrijving

In het Vlaams Gewest bestaat sinds 1 juni 2004 een nieuwe reglementering voor wat de taxidiensten of het verhuur van voertuigen met bestuurder betreft. Deze nieuwe wetgeving is grotendeels tot stand gekomen om de consument te beschermen.

Wetgeving

 • Het decreet op de Basismobiliteit decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met latere wijzigingen;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, met latere wijzigingen;
 • Het stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (verder VVB) heb je een vergunning nodig van de gemeente, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen. Die vergunning moet minstens één voertuig bevatten.
Een vergund taxivoertuig of een voertuig dat gebruikt wordt voor een dienst voor het verhuren van voertuigen of ceremoniewagens zijn te herkennen aan de geplastificieerde kaart opgemaakt door het gemeentebestuur.

Procedure

De aanvraag om vergunning tot het exploiteren van een taxidienst al dan niet op de openbare weg wordt aangevraagd bij de dienst lokale economie.

1) Personen of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden gesteld in het Decreet en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een vergunning krijgen.
Soms is er slechts een subtiel verschil tussen een VVB en een taxidienst.
Alles hangt immers af van de dienstverlening die je aanbiedt.
Om een VVB vergunning aan te vragen en te bekomen, dient je het volgende na te leven:

 • Je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten;
 • Er dient voorafgaandelijk een registratie van de ritten zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming;
 • Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst. De ondertekening dient te gebeuren voor de klant instapt;
 • De betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je dient betalingsbewijzen bij te houden.;
 • In alle andere situaties dient je over een taxivergunning en taxivoertuig te beschikken.

2) De vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Wanneer een nieuw voertuig in gebruik genomen wordt, een bijkomend of ter vervanging van een afgeschreven voertuig, dien je opnieuw een vergunning te vragen.

3) De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 3 maanden. Zonder vergunning en bijhorende kaarten of herkenningstekens mag het voertuig niet rijden. Er bestaat geen voorlopige of tijdelijke vergunning, tenzij een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een; ongeval, ernstig mechanisch defect, brand, diefstal dan spreekt men over een vervangingsvoertuig niet in eigendom, geen afbetalingscontract, geen leasingcontract.
Dergelijke vergunning geldt max. 3 maanden en is niet hernieuwbaar. De vervangingskaart en twee vervangingskentekens worden afgeleverd binnen de twee werkdagen.

4) Bijzonderheden:

 • De vergunning wordt slechts afgeleverd aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig, hetzij er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst (art. 29§1 van het decreet);
 • De vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar;
 • Zonder vergunning en bijhorende kaarten of herkenningstekens mag een voertuig niet in dienst genomen worden. Een voorlopige, tijdelijke vergunning bestaat niet.
 • Eén taxikaart wordt aan de achterruit van het voertuig geplaatst, de tweede taxikaart wordt aan de rugzijde van de passagierszetel bevestigd;
 • De herkenningstekens van een vergund VVB worden aan de rechterzijde bovenaan aan de binnenkant van de voor- en achterruit bevestigd;
 • Een VVB voertuig kan ingezet worden als taxi-voertuig mits de vereiste vergunning wordt aangevraagd;
 • Een taxivoertuig kan een standplaats op de openbare weg aanvragen.

Bijkomende informatie

Je kan de volledige regelgeving vinden op de website van Wegen Vlaanderen.
Er is ook een handige brochure beschikbaar op de website van Binnenland Vlaanderen.