Vergunningenregister

Wat?

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand omtrent perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een gemeente.

Inhoud van het vergunningenregister

Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente minstens de volgende informatie per kadastraal perceel:

- het kadastraal nummer, straatnaam en huisnummer;
- stedenbouwkundige attesten die afgegeven worden;
- elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en de identiteit van de aanvrager;
- elke aanvraag voor een verkavelingsvergunning en de identiteit van de aanvrager;
- elke beslissing met betrekking tot die vergunningen, ook de stilzwijgende beslissingen, in eerste aanleg, beroep, schorsing of vernietiging, en de identiteit van degene die in beroep gaat;
- het verval van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning;
- in voorkomend geval het stedenbouwkundig attest van conformiteit;
- de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt wordt met betrekking tot inbreuken op dit decreet, het verdere gevolg dat aan deze processen-verbaal gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak en de uitvoering van herstelmaatregelen;
- de vermelding van elk rechtsmiddel dat aangewend wordt, iedere schorsing, de uitspraken en het gevolg dat daaraan gegeven wordt;
- het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing.

De Vlaamse regering kan bepalen dat de gemeente ook bijkomende ruimtelijke gegevens in het vergunningenregister dient op te nemen.


Stand van zaken: het vergunningenregister is goedgekeurd en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2008

Uittreksel vergunningenregister: kostprijs € 22,50

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren