Verkavelingsvergunning

Omschrijving

Niemand mag zonder voorafgaandelijke vergunning een stuk grond verdelen in twee of meer kavels om te verkopen voor woningbouw. Als men een grond wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond dan moet een verkavelingsvergunning aangevraagd worden.
De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop gesteld worden nadat de verkavelingsakte opgemaakt is én na afgifte van het grondattest van het College van Burgemeester en Schepenen, waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten werden uitgevoerd.
De eigenaar van een kavel, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, kan tevens voor het deel dat hij in eigendom heeft, een wijziging aanvragen van de bestaande verkavelingsvergunning en de daarin opgenomen voorschriften.
Een dergelijke aanvraag heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt.
Een voorbeeld: stel dat de verkaveling uit 3 kavels bestaat en enkel de eigenaars van kavel 1 en 3 vragen een verkavelingswijziging aan, dan blijft de oorspronkelijke verkaveling gelden voor lot 2.

Procedure

Nieuwe verkaveling
Om als volledig te worden beschouwd, moet een dossier van een verkavelingsaanvraag minstens in viervoud ingediend worden en ten minste onderstaande stukken bevatten.
Opgelet: dit is slechts een beknopt overzicht. Het volledige uitvoeringsbesluit kan je opvragen bij de gemeente.

1) een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
2) een eigendomsattest, waaruit duidelijk blijkt dat de aanvrager eigenaar van de gronden is, dan wel door de eigenaar gemachtigd is. Alvorens de aanvraag in te dienen, moet de eigenaar een afschrift van de aanvraag per beveiligde zending versturen aan alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden op straffe van onontvankelijkheid bij het aanvraagdossier gevoegd;
3) een motivatienota, waarin o.a. de volgende zaken worden omschreven:

 • het voorwerp van de aanvraag,
 • de zoneringsgegevens van het goed waarover de aanvrager beschikt,
 • de overeenstemming en de verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en ruimtelijke context,
 • een beschrijving van de ligging en de omgeving van het goed,
 • een beschrijving van de bestaande toestand van het goed,
 • de verantwoording van het verkavelingsconcept,
 • een verduidelijking over hoe de rest van het terrein of aansluitende, nog onbebouwde gronden in de toekomst kunnen ontwikkeld worden;

4) een liggingsplan op schaal 1/25.000 of groter met ten minste:

 • de aanduiding van het goed,
 • de aanduiding van de binnen de onmiddellijke omgeving van het terrein voorkomende verkeerswegen, de bestaande buurtwegen, voetwegen en fietsassen, waterwegen en beken,
 • de situering t.o.v. het dichtst bijgelegen centrum of bebouwde kern;

5) een omgevingsplan op schaal 1/2500 of groter met de voorstelling van de bestaande toestand, met ten minste:

 • de grenzen van het te verkavelen goed,
 • de weergave van de onmiddellijke omgeving van het goed,
 • de aanduiding van de bestaande, eventueel te slopen constructies, de aanduiding en omschrijving van de bestaande vegetatie, de inplantingsplaats van hoogstammige bomen, ...
 • de rooilijnen,
 • de topografie / helling van het terrein,
 • het reeds gekende archeologisch patrimonium,
 • het tracé van de toegangswegen tot de verkaveling,
 • de aanduiding van bestaande nutsvoorzieningen,
 • de aanduiding van de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's;

6) een omgevingsplan op dezelfde schaal als punt 4 met de voorstelling van de nieuwe toestand, met ten minste:

 • alle aanduidingen zoals hierboven omschreven betreffende de omringende bestaande toestand,
 • de aanduiding van de te behouden elementen op het terrein zelf (bebouwing, bomen, vegetatie, grachten beken en waterlopen...),
 • de topografie / helling van het terrein,
 • het te behouden archeologisch patrimonium,
 • de inpassing van het verkavelingsontwerp, de aanduiding van de nieuw aan te leggen wegen, de kavels, eventuele pleinen en open ruimtes, en dergelijke,
 • de aanduidingen van de te behouden, te wijzigen of nieuwe doorkruisende fiets- en voetgangersdoorgangen, publieke voorzieningen, ...
 • de weergave of vermelding van de bestaande en te behouden erfdienstbaarheden;

7) een verkavelingsontwerp op schaal 1/500 of groter waarop ten minste is aangegeven:

 • de weg waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikbaar is, met de rooilijnaanduiding,
 • de weergave of vermelding van de nieuwe verkeerswegen of wijzigingen van bestaande wegen binnen de verkaveling,
 • de gebeurlijke maatregelen in functie van een goede waterhuishouding van het goed, de eventuele captatie van oppervlaktewateren, de (gescheiden) afvoer van regen- en afvalwaters,
 • de grenzen van het te verkavelen goed en de aanduiding van de aangrenzende percelen,
 • de kadastrale gegevens van de aangrenzende percelen met vermelding van de huisnummers, voor zover die bestaan,
 • de aanduiding van de te behouden constructies, belangrijke vegetatie, grachten beken en waterlopen, erfdienstbaarheden en dergelijke,
 • de aanduiding van de topografie / helling van het terrein met opgave van hoogtelijnen of hoogtecijfers minstens om de halve meter niveauverschil,
 • het te behouden archeologisch patrimonium binnen de verkaveling,
 • de aanduiding van de geplande kavels met ondubbelzinnige vermelding van het kavelnummer, de breedte, diepte en oppervlakte,
 • de aanduiding van de bestemming van de kavels en eventueel de zoneringen van verschillende onderdelen, aan de hand van een duidelijke legende met zo nodig een verwijzing naar de stedenbouwkundige voorschriften,
 • de inplanting van de geplande nutsvoorzieningen, zoals een elektriciteitscabine of andere voorzieningen en/of gebouwtjes,
 • alle andere, grafisch relevante bepalingen betreffende de gebouwen of de inrichting van de ruimte,
 • als de verkaveling voorziet in een fasering, de grafische afbakening van de verschillende fases en de aanduiding van de werken die per fase moeten uitgevoerd worden;

8) de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de gehele verkaveling en haar verschillende onderdelen;
9) minstens 12 verschillende, genummerde relevante kleurenfoto's;
10) een milieueffectenrapport indien vereist;
11) een formulier betreffende de compensatiemaatregelen van geheel of ten dele beboste grond, indien van toepassing; ...

Verkavelingswijziging
De aanvraag van wijziging van de verkavelingsvergunning moet eveneens de bovenstaande stukken en gegevens bevatten. Er wordt echter wel een ander aanvraagformulier gebruikt.
Bij een wijziging van verkaveling dient het vergunningsaanvraagformulier tevens mee ondertekend te worden door alle eigenaars van een kavel(s) in de verkaveling. Zoniet, dienen alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet mee ondertekenen, per aangetekende brief van de aanvraag op de hoogte gebracht te worden. De postbewijzen hiervan dienen dan ook in drievoud bij de aanvraag gevoegd te worden.
Het dossier moet ondubbelzinnig vastleggen op welke kavels van de oorspronkelijke verkaveling de aanvraag tot wijziging van toepassing is.
Als de aanvraag tot wijziging enkel strekt tot een wijziging van de stedenbouwkundige voorschriften, dan is het opmaken van plannen niet verplicht.