Voornaamswijziging

Vernieuwde procedure voornaamswijziging

Een aanvraag tot een voornaamswijziging valt vanaf 1 augustus 2018 niet meer onder de bevoegdheid van de FOD Justitie maar van de lokale besturen. Het gaat hier specifiek over de verandering van voornaam, de wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging en/of het toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag van de Belgische nationaliteit.
Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. 
Ook personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van een aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.  

Welke stappen dient u te ondernemen?

Een voornaamsverandering dient u schriftelijk aan te vragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente. Deze dienst heeft vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op elke andere akte die op u betrekking heeft. Nadien zult u ook een uitnodiging krijgen om uw oude identiteitskaart te vervangen.
De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er wel rekening mee dat u zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond,…) op de hoogte moet brengen van uw voornaamsverandering.

Wat brengt u mee?

- Uw identiteitskaart;
- Uw geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België dient u dit aan te vragen in uw land van herkomst);
- De aanvraag tot voornaamswijziging (beschikbaar bij de dienst burgerzaken en op www.gingelom.be);
- Een uittreksel uit het strafregister (te verkrijgen bij de dienst burgerzaken).

Prijs?

De gemeenteraad van Gingelom heeft besloten het tarief voor de voornaamswijziging vast te leggen op € 50.
 
De voornaamswijziging is gratis:
- bij aanpassing of toevoeging van een leesteken;
- wanneer het gaat om een voornaamverandering voor een transgender of voor personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren