Wettelijke samenwonen

Wat?

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet u net als gehuwden een zekere wettelijke bescherming van uw woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.
Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Voor wie?

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.
Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden?

Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn).
Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Wat zijn de stappen?

De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de dienst burgerzaken een modelverklaring ter beschikking houden. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Beëindiging wettelijk samenwonen?

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de contracterende partijen huwt of overlijdt.
Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden door onderlinge toestemming van beide partijen of door een eenzijdige verklaring van één van hen.
Wettelijk samenwonenden kunnen een beroep doen op de tussenkomst van een vrederechter indien hun verstandhouding zoek is. De vrederechter kan dan dringende en voorlopige maatregelen treffen die betrekking hebben op hun kinderen, hun wettelijke en contractuele verplichtingen, hun gemeenschappelijke verblijfplaats, en hun goederen. Nadien moet een schriftelijke verklaring gebeuren van de beëindiging van het wettelijk samenwonen.
Indien slechts één van beide partners het samenwonen wil beëindigen, zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaarderexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan moeten vooraf betaald worden door degene die het samenwonen wil beëindigen.

Hoeveel kost het?

De verklaring "wettelijk samenwonen" is gratis.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren