Omgevingsraad

De omgevingsraad fungeert als inspraak- en participatieorgaan t.a.v. het gemeentelijk beleid. Het is een adviesraad met als doel om het beleid met betrekking tot de Gingelomse ‘omgeving’ te bevorderen. Onder het omgevingsbeleid wordt het gemeentelijke landbouwbeleid, milieu- en klimaatbeleid en beleid rond de lokale economie en toerisme gezien.
Deze beleidsdomeinen worden gebundeld in een omgevingsraad daar deze met elkaar verweven zijn waardoor samenwerken aangeraden is.

De omgevingsraad heeft enerzijds een adviesbevoegdheid over aangelegenheden die vallen onder het domein omgeving (landbouw, lokale economie en toerisme, milieu en klimaat). Anderzijds wordt er aan de omgevingsraad, in het bijzonder aan de verschillende werkgroepen, gevraagd om de mening van de bevolking omtrent deze beleidsdomeinen te vertegenwoordigen.

Samenstelling

De omgevingsraad bestaat uit maximaal 9 stemgerechtigde leden. Uit deze leden wordt er door onderlinge stemming bij middel van gewone meerderheid een voorzitter en een secretaris gekozen.

De leden komen uit de verschillende werkgroepen:

  • Landbouw.
  • Lokale economie en toerisme.
  • Milieu en klimaat.

Een werkgroep bestaat uit minimaal 5 deelnemers en maximaal 7 deelnemers. Drie leden van elke werkgroep worden afgevaardigd om te zetelen in de omgevingsraad.

De verantwoordelijkheden van de werkgroepen zijn tweeledig:

  • Enerzijds verlenen zij advies op de door de gemeente Gingelom aangebrachte punten, door deze inhoudelijk te bestuderen en af te toetsen in functie van het door hun vertegenwoordigde beleidsdomein.
  • Anderzijds leveren zij voorstellen aan voor de agenda van de omgevingsraad en dit vanuit hun expertise en rekening houdende met zowel de noden van de gemeente Gingelom als de vragen van de inwoners. Deze voorstellen worden binnen de omgevingsraad verder besproken en uitgewerkt, in samenspraak met de andere sectorafgevaardigden.

De omgevingsraad wordt elke legislatuur opnieuw samengesteld uit kandidaten na een open oproep. De samenstelling voor deze legislatuur 2019 – 2024 ligt vast.

Contact

Het secretariaat van de omgevingsraad wordt waargenomen door mevrouw Carine Cardon. Momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter.

Vragen en opmerkingen voor de omgevingsraad kunnen gesteld worden via het algemeen mailadres milieu@gingelom.be.


Contactinformatie