Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.

De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

De algemeen directeur vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie.

Zij is eveneens voorzitter van het managementteam.


Contactinformatie