Premies & subsidies

De gemeente Gingelom heeft een aantal gemeentelijke premies en subsidies uitgewerkt. Een overzicht van deze premies vind je hieronder terug.

Gemeentelijke aanpassingspremie

In de zitting van 25/01/2022 werd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom een aangepast reglement goedgekeurd betreffende de toekenning van een premie voor aanpassingswerken.

Voorwaarden

Deze premie heeft betrekking op werken met het oog op de aanpassing van de technische en sanitaire uitrusting of van de constructieonderdelen van de woningen aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid. De werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie zijn de volgende:

 • Toegankelijk maken van de woning.
 • Bereikbaarheid van de lokalen.
 • Aangepaste uitrustingen (technische installaties, centrale verwarming en sanitair).

Enkel een bejaard of gehandicapt gezinslid komt in aanmerking.
Deze persoon moet:

 • Deel uitmaken van het gezin (eigen gezin of inwonend).
 • Ten minste 60 jaar zijn of door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) erkend zijn als persoon met een handicap.
 • Volgens een medisch attest voor de activiteiten van het dagelijks leven kunnen beschikken over een specifieke uitrusting die in de woning geïntegreerd is.
 • Beschikken over een beperkt inkomen. Het gezamenlijk netto-belastbaar inkomen van deze persoon en diens partner van 3 jaar vóór de aanvraag mag niet meer bedragen dan het bedrag als voorzien in het reglement van het Vlaams Gewest met betrekking tot de Vlaamse aanpassingspremie.

De woning waar de werken worden uitgevoerd moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Gelegen zijn in de gemeente Gingelom.
 • Het kadastraal inkomen bedraagt ten hoogste € 743,68.
 • Ze wordt als hoofdverblijfplaats bewoond door het gezin van de aanvrager op grond van een zakelijk recht of van een huurovereenkomst waarvan de huur meer dan drie jaar bedraagt. 

Voor de gedetailleerde voorwaarden wordt verwezen naar de bepalingen van het reglement.

Procedure

De aanvraag verstuur je aangetekend naar of geef je persoonlijk af aan de dienst wonen en leven. Aan de aanvraag worden alle documenten toegevoegd die worden opgesomd in artikel 5 van het reglement.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere duizendtal, met een maximum-premiebedrag van € 620.

Premie voor inbraakbeveiliging

In de zitting van 24/06/2003, aangepast bij besluit van 27/01/2007 en 27/06/2017 werd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom een reglement goedgekeurd betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak.

Voorwaarden

De premie kan worden aangevraagd:

 • Door iedere huurder en eigenaar van een woning of appartement op het grondgebied van de gemeente Gingelom.
 • Voor een woning of appartement waarin geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend en waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen maximum € 1.487 bedraagt.
 • Er kan slechts éénmaal per eigenaar en per woning een premie toegekend worden.
 • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de gehele woning verkleinen. Voorbeelden van techno-preventieve maatregelen die recht geven op een tussenkomst in de gemaakte onkosten, zijn veiligheidssloten, cilinderbeveiliging, bijzetsloten, dubbele beglazing, rolluiken, camerabewaking, elektronische alarmsystemen, ...
 • De aanvragen moeten steeds binnengebracht worden vóór 31 januari van het jaar volgend op het jaar vermeld op de factuur!

Procedure

Je moet een aanvraagformulier invullen.
Dit formulier kan je afhalen bij de dienst wonen en leven, op het gemeentehuis te Gingelom, St-Pieterstraat 1 tijdens de openingsuren.

Het ingevulde aanvraagformulier dien je in bij de preventiedienst van de Lokale Politie, Preventiewinkel, Sluisberg 1 te 3800 Sint-Truiden.
Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de aankoop- en/of installatiefactuur.

Hierop volgt een controle van de factuur en een technische controle, waarbij wordt nagegaan of de maatregelen al dan niet werden uitgevoerd.

Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de premie betaald.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatiekosten, met een maximum van € 100 /woning.


Contactinformatie