Bezwaar

Bezwaarschrift indienen

De belastingsplichtige kan tegen de gemeentelijke belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Sint-Pieterstraat 1 - 3890 Gingelom.

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Hoorzitting

Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift. In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.


Contactinformatie