Elektronische verblijfskaart voor niet-Belgen

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische verblijfskaart aanvragen. Er zijn 18 types vreemdelingenkaarten:

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij je gemeentebestuur.
  • Een 3-tal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. Maak hiervoor een afspraak!

Meebrengen

  • Je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart.
  • Een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
  • Bij de activering van de kaart: de brief met je pin- en pukcode.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • De Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen.
  • De vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  • De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten.
  • De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
  • Bijzondere regelgeving voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021.

Contactinformatie