EU lang verblijf

Als je, als burger van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, langer dan 3 maanden in België wil blijven, moet je een verklaring van inschrijving doen bij de dienst burgerzaken.
Na 5 jaar verblijf in België verkrijg je als EU-burger of familielid een permanent verblijfsrecht dat niet meer afhankelijk is van onderstaand beschreven voorwaarden (= duurzaam verblijf).

Sinds 31/01/2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op 31/12/2020 is de overgangsfase beëindigd. Vanaf 01/01/2021 is de Brexit een voldongen feit.

Voorwaarden

Je behoort tot 1 van onderstaande financieel-economische categorieën:

 • Tewerkgesteld worden als werknemer België.
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen in België.
 • Werkzoekende zijn die kan bewijzen dat hij een reële kans op tewerkstelling heeft in België.
 • Beschikker van voldoende bestaansmiddelen zijn: in België over een ziektekostenverzekering beschikken en andere inkomsten uit het buitenland: invaliditeits-, pensioens-, ouderdomsuitkering, uitkering via arbeidsongevallen- of beroepsverzekering, rentenier, via een 3de.
 • Student zijn.


Je hebt 1 van onderstaande familiale banden met een Belg of een EU-burger die behoort tot 1 van de bovenstaande financieel-economische categorieën:

 • Echtgen(o)t(e) of gelijkgestelde de partner. Met "gelijkgestelde partner" wordt bedoeld de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap afgesloten werd dat door België wordt beschouwd als gelijkwaardig met een Belgisch huwelijk. Een partnerschap dat geregistreerd werd op basis van de wetgeving van 1 van de volgende landen, wordt beschouwd als gelijkwaardig met het huwelijk in België: Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.
 • Wettelijk geregistreerde partner.
 • Ascendent(e) (ook van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) die ten laste is (vb. ouders, grootouders).
 • Descendent(e) (ook van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) die jonger is dan 21 jaar of ten laste is (vb. kind, kleinkind).

Procedure

 • Je meldt je binnen de 10 werkdagen na je aankomst in Gingelom aan bij de dienst burgerzaken.
 • Op vertoon van paspoort of identiteitskaart ontvang je een bewijs van aanvraag van verklaring van inschrijving (= Bijlage 19).
 • Je levert binnen de 3 maanden na je aanmelding de nodige documenten in bij de dienst vreemdelingenzaken.
 • Van zodra je alle documenten hebt afgegeven en het dossier in orde is ontvang je een verklaring van inschrijving in papieren (= Bijlage 8) of elektronische vorm en wordt de aanvraag van je elektronische identiteitskaart ingediend. Breng hiervoor een extra pasfoto mee.

Nadat je de pin- en pukcode van je elektronische verblijfskaat per post hebt ontvangen, kan je ze komen activeren.

Meebrengen

Bij je aanmelding:

 • Paspoort of nationale identiteitskaart.
 • 2 pasfoto‘s.

Als je voldoet aan 1 van de financiële economische voorwaarden moet je, naargelang de categorie waarop je je beroept, documenten ter staving hiervan voorleggen. Kijk hiervoor op de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering ‘Unieburger’.
Als je voldoet aan 1 van de familiale voorwaarden, moet je, naargelang de familiale band waarop je je beroept, een aantal documenten ter staving hiervan voorleggen.

Bij de activatie van je elektronische identiteitskaart: 

 • De pin- en pukcode.

Bedrag

De verklaring niet-duurzaam verblijf van meer dan 3 maanden kost € 12,50.

De aanvraag van een elektronische verblijfskaart kost € 20,30.


Contactinformatie