Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap

De gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (GAPH) is een erkend gemeentelijk adviesorgaan voor beleid ten gunste van personen met een handicap.  Deze adviesraad treedt op als overlegorgaan met adviserende bevoegdheden tegenover de gemeente en het OCMW.
Zij brengt advies uit over de woon-, werk-, ontspannings- en leefsituatie van personen met een handicap in Gingelom. Het doel is dat mensen met een handicap op een geïntegreerde wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

De GAPH kan op eigen initiatief of na een vraag hiertoe advies uitbrengen en voorstellen formuleren aan het gemeentebestuur en het OCMW. 

De adviesraad is samengesteld uit:

 1. Stemgerechtigde leden

  • Medewerkers of vrijwilligers van alle in Gingelom gevestigde instanties voor personen met een handicap (verenigingen, voorzieningen, scholen, diensten, …), die de sociale integratie van personen met een handicap bewerkstelligen.
  • Maximaal 5 inwoners met een handicap, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van personen met een handicap uit Gingelom, met een maximum van 1 persoon /gezin.

 2. Raadgevende leden (niet stemgerechtigd)

  • Deskundigen om wiens deelname gevraagd worden door de adviesraad.
  • De schepen van de gemeente Gingelom die bevoegd is voor gehandicaptenbeleid.
  • Een vertegenwoordiger van de gemeenteraad.
  • Een vertegenwoordiger van de dienst welzijn.

Contactinformatie