Hemelwater- en droogteplan Gingelom

Het hemelwater- en droogteplan van Gingelom geeft een visie over hoe er in Gingelom op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan is er een integrale ruimtelijke visie voor het volledige grondgebied uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering.

Het hemelwater- en droogteplan Gingelom bestaat uit een omgevingsanalyse, de juridische en beleidsmatige context, een overzicht van de verschillende knelpunten en kansen, een visie op gemeentelijk niveau en per deelzone en tot slot een actieplan.

Dit plan is tot stand gekomen door middel van een participatief proces met de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het watersysteem in de gemeente Gingelom.

Na gunstig advies van de omgevingsraad heeft de gemeenteraad op 12 december 2024 het hemelwater- en droogteplan Gingelom definitief goedgekeurd