Ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heette vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Deze tegemoetkoming werd tot 1 januari 2017 uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap, in de volksmond beter gekend als de “Zwarte Lieve Vrouw”.

Het is een zorgbudget voor 65-plussers met een zorgnood.
Het bedrag dat wordt toegekend hangt af van de verminderde zelfredzaamheid en de bijhorende zorg alsook het gezinsinkomen van de rechthebbende persoon. Het kan maximaal €594 /maand bedragen.

Dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan worden gecombineerd met de andere zorgbudgetten. Het is niet combineerbaar met een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming van de FOD Sociale zekerheid.

Voorwaarden

 • Minstens 65 jaar zijn.
 • Minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Aangesloten zijn bij een Zorgkas en jaarlijks een zorgpremie betalen.

Procedure

Voor deze aanvraag kan je terecht op onze sociale dienst. Een maatschappelijk assistent zal de aanvraag online invullen. Hiervoor kan je online of telefonisch (011 88 04 71) een afspraak maken.

De Zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

 • Indien nodig wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd.
 • De Zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsproblemen aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt de medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal word je ook uitgenodigd voor een gesprek met een arts.

De Zorgkas brengt je per brief of per e-mail op de hoogte van de beslissing. In deze brief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget zal bedragen. Het duurt meestal 3 of 4 maanden om je de beslissing op te sturen.

Bij een goedkeuring van de aanvraag heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De 1ste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de Zorgkas.

Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien. Hiervoor kan je vanuit onze sociale dienst steeds rekenen op hulp.

Meebrengen

 • De naam van de huisarts of de arts die de handicap van de rechthebbende opvolgt.
 • Identiteitskaart of rijksregisternummer van de rechthebbende.
 • Het bankrekeningnummer van de rechthebbende.
 • Contactgegevens van iemand die de rechthebbende helpt bij de aanvraag.

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van de zorgzwaarte en het inkomen:

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte op schaal van zelfredzaamheid. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijkse bedrag voor het zorgbudget;
  • Categorie 1: 7-8 punten.
  • Categorie 2: 9-11 punten.
  • Categorie 3: 12-14 punten.
  • Categorie 4: 15-16 punten.
  • Categorie 5: 17-18 punten.
 • Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner. Een deel van je inkomen wordt daarbij vrijgesteld.

Contactinformatie