Overige bekendmakingen

OnderwerpGoedgekeurdGepubliceerd

Oefening Belgisch leger op het grondgebied Gingelom op 09/09/2022.

 03/06/2022

Oefening Belgisch leger op het grondgebied Gingelom op 22/06/2022 en 23/06/2022.

 03/06/2022

De omgevingsvergunning van Limburg Win(d)t werd verleend door de Bestendige Deputatie op 28/10/2021. Tegen deze beslissing van de deputatie werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering.

DE VLAAMSE REGERING HEEFT OP 01/04/2022 DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND ONDER VOORWAARDEN.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen en exploiteren van drie windturbines met bijhorende werkvlakken, toegangswegen, middenspanningscabines, middenspanningskabels, inbuizing gracht en reliëfwijzigingen, gelegen E40 – Stepsstraat - straat zonder naam zn. te 3890 Gingelom

Afdeling Montenaken, sectie C, percelen : 1031A, 1032A, 820A, 821A, 822A, 936A.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting en vegetatiewijzigingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Gingelom tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking (dag van aanplakking = 13/04/2022) van deze bekendmaking.

 14/04/2022

Jachtverpachting door provincie Limburg van perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom

Op 15/03/2022 om 13:00 zal de provincie Limburg overgaan tot de jachtverpachting van volgende perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom:

 • LOT 1: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd ‘Halings Veld’, ‘Velmderberg’ met een totale oppervlakte van 23ha 08a 92ca
 • LOT 2: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd 'Op Den Bosch' en te Gingelom ter plaatse genoemd 'De Groote Heide' met een totale oppervlakte van 23ha 76a 10ca

De verpachtingsvoorwaarden, kaarten en biedingsformulieren vind je op www.limburg.be/landbouw.

 25/02/2022

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

 Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
2. het concurrentievermogen vergroten;
3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
5. zorgen voor het milieu;
6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
7. de generatiewissel bevorderen;
8. het platteland vitaal houden;
9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij:
www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. U kan dit ook inkijken op het gemeentehuis.

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan de gemeente of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

 11/01/2022

Beroepsmogelijkheden tegen deze beslissing

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel.

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 13/04/2022. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 •  De aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
 • Het Vlaamse Gewest - DEPARTEMENT OMGEVING.

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • Uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres.
 • Het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Vlaams Gewest als verweerder.
 • Het voorwerp van het beroep.
 • Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen.
 • Een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)


Contactinformatie