Overige bekendmakingen

OnderwerpGoedgekeurdGepubliceerd

Publicatie over besluit sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 07/07/2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/07/2023.  

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21/04/2023. 

U kunt volgende documenten raadplegen:

Bovengenoemde documenten kunnen ook geraadpleegd worden in het gemeentehuis.

Meer info?

https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines

 03/08/2023

 Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER)opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Je kan van 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kan je downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op het gemeentehuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/08/2023 kan je jouw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan jouw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of bel je naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 13/06/2023

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO LIMBURG

Van 31/05/2023 tot en met 29/07/2023

De vervoerregio Limburg heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen.

In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan.
Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit.
Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s.
Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Limburg is samengesteld uit deze 42 gemeenten:
Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31/05/2023 tot en met 29/07/2023 kunt u hetvoorlopigOntwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Limburg inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29/07/2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Limburg op het mailadres vervoerregio.limburg@vlaanderen.be .
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten.
 23/05/2023

Manoeuvreaanvraag KSOO op het grondgebied Gingelom - van 27/06/2023 tot 29/06/2023

Van 27/06/2023 tot 29/06/2023 zal er een militaire oefeningen georganiseerd worden in onze gemeente.  

Er zal GEEN gebruik gemaakt worden van oefenmunitie.

Er zullen GEEN laagvliegactiviteiten zijn tijdens deze oefening.

Er zijn GEEN opeisingen nodig.

Binnen 48 uur moet er een aangifte gedaan worden bij eventueel geleden schade door deze oefening.

 22/05/2023

Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 05/12/2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17/03/2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. 

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30/07/2021 tot en met 29/08/2021. Op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 

In een tweede stap ging het plan-MER in openbaar onderzoek op 14/01/2022. Dit openbaar onderzoek liep parallel met de finalisering van de eerste versie van het Vlaams GLB Strategisch Plan en de indiening ervan bij de Europese Commissie.

De aangrenzende regio’s en lidstaten werden op de hoogte gebracht van de m.e.r. procedure, maar gaven niet aan deze procedure te willen uitbreiden naar hun grondgebied.

Kennisgeving MER

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30/07/2021 tot en met 29/08/2021. De studie is hieronder digitaal raadpleegbaar. Nadien werden alle ingediende opmerkingen verwerkt. 

Kennisgevingsnota MER

 25/04/2023

Informatievergadering – Voorlichtingsbijeenkomst project klasse 1 met milieueffectrapportage (Reunion d'information prealable projet de classe  1 avec etude d’incidences sur l’environnement).

De energiecoöperatie HesbEnergie geeft een informatievergadering over de voorstelling van het project voor de inplanting van 7 windturbines op het grondgebied van de gemeenten Geer, Hannuit en Braives.

Deze zal plaatsvinden op 26/04/2023 in de zaal ‘La Liberté’, Rue du Centre 22 te 4250 Hollogne-sur-Geer vanaf 19:00.

 12/04/2023

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10/03/2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten. 
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Op de website van Vlaanderen (www.vlaanderen.be/stikstof) kan je het besluit raadplegen.

Heb je vragen? Contacteer dan het Departement Omgeving :

 • 025 53 75 86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00)
 • stikstof@vlaanderen.be
 04/04/2023

Jachtverpachting door provincie Limburg van perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom

Op 15/03/2022 om 13:00 zal de provincie Limburg overgaan tot de jachtverpachting van volgende perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom:

 • LOT 1: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd ‘Halings Veld’, ‘Velmderberg’ met een totale oppervlakte van 23ha 08a 92ca
 • LOT 2: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd 'Op Den Bosch' en te Gingelom ter plaatse genoemd 'De Groote Heide' met een totale oppervlakte van 23ha 76a 10ca

De verpachtingsvoorwaarden, kaarten en biedingsformulieren vind je op www.limburg.be/landbouw.

 25/02/2022

 


Contactinformatie