Overige bekendmakingen

OnderwerpGoedgekeurdGepubliceerd

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen 

De Vlaamse Regering stelde op 10/03/2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 05/04 tot en met 03/06/2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 03/06/2024 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. Je doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan jouw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage staat op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 05/04/2024

RUP sportvoorzieningen – openbaar onderzoek

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/03/2024 de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP sportvoorzieningen goedgekeurd. In toepassing van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt een openbaar onderzoek van dit RUP georganiseerd dat loopt van 29/03/2024 tot 28/05/2024.

De voorlopige vaststelling van het RUP sportvoorzieningen kan gedurende deze periode ingekeken worden bij de dienst ruimtelijke ordening, St-Pieterstraat 1 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op afspraak.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 28/05/2024 ingediend worden :

Digitaal via ruimtelijkeordening@gingelom.be

Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Gingelom.

Er wordt een infomarkt voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de voorlopige vaststelling. Dit gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 24/04 van 19:30 tot 20:30.

 28/03/2024

Manoeuvreaanvraag op het grondgebied Gingelom - van 06/02/2024 tot 07/02/2024

Van 27/06/2023 tot 29/06/2023 zal er een militaire oefeningen georganiseerd worden in onze gemeente.  

Er zal GEEN gebruik gemaakt worden van oefenmunitie.

Er zullen GEEN laagvliegactiviteiten zijn tijdens deze oefening.

Er zijn GEEN opeisingen nodig.

Binnen 48 uur moet er een aangifte gedaan worden bij eventueel geleden schade door deze oefening.

 02/02/2024

Om bepaalde beheerwerken in onze natuurdomeinen uit te voeren wil het Agentschap voor Natuur en Bos niet-betalende concessies natuurbeheer afsluiten. In dat kader zoeken we kandidaat-beheerders.   

Meer informatie over de ligging van de verschillende beheergebieden, de voorwaarden om in aanmerking te komen en de procedure vind je samen met het digitaal invulformulier, op https://www.natuurenbos.be/concessies-natuurbeheer.   

Het formulier zal ter beschikking zijn van 06/10/2023 tot en met 01/12/2023

Indien je vragen heeft kan je terecht bij concessiesnatuurbeheer.anb@vlaanderen.be

 06/10/2023

Publicatie over besluit sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 07/07/2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/07/2023.  

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21/04/2023. 

U kunt volgende documenten raadplegen:

Bovengenoemde documenten kunnen ook geraadpleegd worden in het gemeentehuis.

Meer info?

https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines

 03/08/2023

Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 05/12/2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17/03/2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. 

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30/07/2021 tot en met 29/08/2021. Op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 

In een tweede stap ging het plan-MER in openbaar onderzoek op 14/01/2022. Dit openbaar onderzoek liep parallel met de finalisering van de eerste versie van het Vlaams GLB Strategisch Plan en de indiening ervan bij de Europese Commissie.

De aangrenzende regio’s en lidstaten werden op de hoogte gebracht van de m.e.r. procedure, maar gaven niet aan deze procedure te willen uitbreiden naar hun grondgebied.

Kennisgeving MER

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30/07/2021 tot en met 29/08/2021. De studie is hieronder digitaal raadpleegbaar. Nadien werden alle ingediende opmerkingen verwerkt. 

Kennisgevingsnota MER

 25/04/2023

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10/03/2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten. 
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Op de website van Vlaanderen (www.vlaanderen.be/stikstof) kan je het besluit raadplegen.

Heb je vragen? Contacteer dan het Departement Omgeving :

  • 025 53 75 86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00)
  • stikstof@vlaanderen.be
 04/04/2023

Jachtverpachting door provincie Limburg van perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom

Op 15/03/2022 om 13:00 zal de provincie Limburg overgaan tot de jachtverpachting van volgende perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom:

  • LOT 1: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd ‘Halings Veld’, ‘Velmderberg’ met een totale oppervlakte van 23ha 08a 92ca
  • LOT 2: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd 'Op Den Bosch' en te Gingelom ter plaatse genoemd 'De Groote Heide' met een totale oppervlakte van 23ha 76a 10ca

De verpachtingsvoorwaarden, kaarten en biedingsformulieren vind je op www.limburg.be/landbouw.

 25/02/2022

 


Contactinformatie