Overige bekendmakingen

OnderwerpGoedgekeurdGepubliceerd

Militaire oefening op grondgebied Gingelom.

Op 12/04/2023 en 13/04/2023 vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente. 

Er zal GEEN gebruik gemaakt worden van oefenmunitie.

Er zullen GEEN laagvliegactiviteiten zijn tijdens deze oefening.

 Er zijn GEEN opeisingen nodig.

Er dient na het plaatsvinden van de oefening binnen 48 uur aangifte gedaan te worden van eventueel geleden schade door deze oefening.

 28/03/2023

BEKENDMAKING CONFORMITEITSATTEST BODEMSANERINGSPROJECT

De burgemeester brengt conform artikel 88, §2 van het Vlarebo ter algemene kennis aan het publiek dat door OVAM een conformiteitsattest werd afgeleverd betreffende bovenvermeld bodemsaneringsproject.

Het conformiteitsattest ligt gedurende de periode van 19 december 2022 t.e.m. 17 januari 2023 ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Leven.

Meer info vind je hier. 

 15/12/2022

Officiële kandidaatstelling voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken in domeinen van Natuur en Bos

Meer informatie over de ligging van de verschillende beheergebieden vind je, samen met het digitaal invulformulier, op https://www.natuurenbos.be/concessies-natuurbeheer.   

Het formulier zal ter beschikking zijn van 9/12/2022 tot en met 11/01/2023. 

 14/12/2022

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28/10/2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22/11/2022 tot en met 20/01/2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22/11/2022 tot en met 20/01/2023 inkijken:

  • Online:omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 025 53 83 79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

22/11/2022 tot en met 20/01/2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

  • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines.
  • Via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 08/11/2022

Wallonië : 9 windturbines in Lincent (Racour)

Een openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag van 9 windturbines van Greensky SA in Lincent (Racour) met milieueffectenrapport loopt momenteel.  

Documenten vind je ter inzage op https://kluis.omgeving.vlaanderen.be/index.php/s/mFYSoJ79ScYLK3m

Deze documenten zijn beschikbaar tot 12/11/2022. 

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Je kan een reactie via mail sturen naar: permis.environnement.liege@spw.wallonie.be.

Je kan ook via post reageren, door jouw reactie te sturen naar SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie; Département de l'Aménagement du territoire et de l' Urbanisme; Direction de l'Urbanisme Liège II ; Rue Montagne Sainte-Walburge n°2; 4000 Liege

 13/10/2022

RUP sportvoorzieningen – publieke raadpleging

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) sportvoorzieningen.

Eerste fase : startnota en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.
De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel.
De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 10/10/2022 tot en met 10/12/2022 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren :

  • Digitaal via ruimtelijkeordening@gingelom.be.
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Gingelom.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.
Maak hiervoor zeker een afspraak via www.gingelom.be/afspraken of ruimtelijkeordening@gingelom.be.

Participatiemoment

Er wordt een infomarkt voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota. Dit gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 8/11/2022 van 19u tot 21u30.

De nota's kan je hier downloaden:

 06/10/2022

Oefening Belgisch leger op het grondgebied Gingelom op 09/09/2022.

 03/06/2022

Oefening Belgisch leger op het grondgebied Gingelom op 22/06/2022 en 23/06/2022.

 03/06/2022

Jachtverpachting door provincie Limburg van perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom

Op 15/03/2022 om 13:00 zal de provincie Limburg overgaan tot de jachtverpachting van volgende perceelsloten in regio Sint-Truiden/Gingelom:

  • LOT 1: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd ‘Halings Veld’, ‘Velmderberg’ met een totale oppervlakte van 23ha 08a 92ca
  • LOT 2: percelen gelegen te Sint-Truiden ter plaatse genoemd 'Op Den Bosch' en te Gingelom ter plaatse genoemd 'De Groote Heide' met een totale oppervlakte van 23ha 76a 10ca

De verpachtingsvoorwaarden, kaarten en biedingsformulieren vind je op www.limburg.be/landbouw.

 25/02/2022

 


Contactinformatie