Beroep tegen een omgevingsvergunning

Ben je niet akkoord met een omgevingsvergunning of een weigering van een omgevingsvergunning? Het is mogelijk hiertegen een beroep in te dienen binnen een vastgelegde termijn.

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

Waar je het beroep moet indienen, hangt dus af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

  • Beslissing in eerste aanleg genomen door het college van burgemeester en schepenen (gemeente):

  • Beslissing in eerste aanleg genomen door de deputatie (provincie):

  • Beslissing in eerste aanleg genomen door Vlaamse Regering:

Vormvereisten en indienprocedure

Het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend. Hoe je het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroep.


Contactinformatie